גלבוע.נט

מערכת לניהול מכללות ואוניברסיטאות

דקנט

מטרת המודול, המפורט להלן, לספק כלי נוח, למעקב רב שנתי אחרי המלגות השונות, הענקתן לסטודנטים לפי קריטריונים, ניהול מסמכי הבקשה הנקלטים והמסמכים המופקים למועמדים. 
תהליך הטיפול השנתי במלגות מתחיל בעדכון הטבלאות החד פעמיות, ממשיך בהגדרת הנתונים השנתיים, ובהגדרת המסגרת התקציבית של חלוקת מלגות לסוגיהן.

המלגות נחלקות למספר סוגים : הצטיינות, עידוד, מגופים חיצוניים.

 • מלגות ההצטיינות של תלמידי שנה א מחושבות על סמך תוצאות הבגרות ו/או הפסיכומטרי.לתלמידי שנה ב ואילך מחושבת המצוינות לפי ממוצע משוקלל של ציוניהם בשנה הקודמת שהתקבלו במוסד.
 • מלגות העידוד מחושבות לפי הנתונים הסוציו אקונומיים ונתוני מצוינות. המשתמש שולט על בניית השאלון ועל משקלו של כל סעיף בו.
 • מלגות חיצוניות ניתנות בכפוף לקריטריונים ולרשימות של הגופים נותני המלגה.

תהליך העבודה של מדור מלגות :

 1. כניסה לקובץ הבקרה של המלגות והגדרת תאריכי הפעולות לשנה המחושבת, תקציב שנתי ושכ"ל.
 2. כניסה לטבלאות שנה קודמת והעתקתן לשנה החדשה. לאחר ההעתקה יש לבצע ההתאמות והשינויים כנדרש.
 3. הקמת טבלת המלגות לשנה החדשה.
 4. הזנת שאלוני מבקשי מלגות עידוד.
 5. הזנת מקבלי מלגות מגופים חיצוניים.
 6. חישוב זכאי מלגות הצטיינות וייצור רשומות לקובץ הזכאים עם פרטי הזכאות.
 7. חישוב מרכיב המצוינות במלגות העידוד ושתילתו לטופסי הבקשה של מבקשי מלגות עידוד.
 8. חישוב מספר הנקודות, שצבר כל מבקש מלגת עידוד, וייצור רשומות לקובץ הזכאים.
 9. סילוק זכאויות כפולות מקובץ זכאים.
 10. חישוב סכומי המלגות, שחולקו, והשוואתם לתקציב. ביצוע,במקרה הצורך, של הרצות חוזרות למבקשי מלגות עידוד עם שינוי משקלות הסעיפים שבטבלאות השאלון .
 11. יידוע המבקשים בתוצאות בקשתם.
 12. העברת הזכאות למלגה לכרטיס הכספי של התלמיד.
 13. העברת הזכאות למלגה, מהכרטיס הכספי לחשבון האישי בבנק, באמצעות ממשק למסב.

כיום בין 10 ל – 20 אחוז מהתלמידים הנם עם צרכים מיוחדים.  

מסווגים את הלקויות לסוגיהן : ליקויי למידה, מגבלות רפואיות פיזיות, בעיות קשב וכולי. 
לכל תלמיד, עם צרכים מיוחדים, מתאימים אישית את העזרה. 
סוגי עזרה אפשריים : תוספת זמן בבחינה , שימוש באמצעי עזר, עזרת חונך וכולי. 

מרכז התמיכה יכול להתנהל כמבוזר, עם מחלקה בכל פקולטה, או במרוכז ובכפיפות לראש המנהל האקדמי. סטודנט עם צרכים מיוחדים נשלח למכון מוכר לאבחון, או שאבחונו מתבצע במוסד ההשכלה. תוצאת האבחון הנה הגדרת הלקות או הלקויות.

התאמות :

במרכז התמיכה קובעים לסטודנט את ההתאמות להן יהיה זכאי בגין כל לקות. בגין אותה הלקות יכול הסטודנט לקבל התאמה שונה בחוגים השונים בהם הוא לומד ( תלמיד דו חוגי ). 
הזכאות להתאמה ניתנת עבור תחום תאריכים ויש הליך של הארכת הזכאות.

פעילויות :

יש והעזרה לסטודנט מתבטאת בהקצאת חונך ושעות חניכה. חלק זה של ההתאמות הנו בעל משמעות כספית ומתנהל בטבלה נפרדת.

הקשר שבין ההתאמות לעבודה השוטפת :

ההתאמות באות לביטוי במהלך השיעורים ובבחינות. כל מרצה מקבל את רשימת תלמידיו בתוספת של פירוט ההתאמות להן הם זכאים. הסטודנט מקבל את רשימת ההתאמות להן הוא זכאי בבחינות וזה משמש עבורו אישור בכניסה לבחינה. בתכנון הבחינות, בשלב שיבוץ החדרים, מקבלים את רשימת הזכאים לתוספת זמן ואת תוספת הזמן לה כל אחד זכאי. אינפורמציה זו עוזרת בבחירת כיתות תוספת זמן ובשיבוץ המשגיחות. השיבוץ האישי לכיתות הבחינה מפנה את תלמידי תוספת זמן לכיתות הבחינה של תוספת זמן.

סטטיסטיקות :

מסופקת השוואה של ממוצעי הציונים של סטודנטים רגילים עם אלה שנעזרים בהתאמות אישיות.

פירוט התוכניות :

 • טבלאות בסיסיות : אבחונים, מכוני אבחון, לקויות, התאמות, פעילויות.
 • כרטיס אישי לסטודנט לניהול הצרכים המיוחדים וההתאמות.
 • הפקת דוחות לפי התאמה/תלמיד : חוזרים, מדבקות, הפצה בדוא"ל, s.m.s. , רשימות. מחולל מסמכים
 • הפקת דוחות לפי קבוצה/תלמיד.
 • רשימת תלמידים למקצוע כולל ההתאמות – מיועד למרצה המקצוע.
 • כרטיס אישור התאמות לסטודנט.
 • מחולל דוחות לפעילויות.
 • מחולל דוחות להתאמות.
 • כלים להארכה אוטומטית של הזכאות להתאמה.
 • דו"ח משווה ציונים בין תלמידים עם לקויות לתלמידים רגילים.

המערכת עוסקת בשלושה תחומים :

 1. ניהול הפניות של מבקשי המעון .
 2. שיבוץ המתקבלים למעונות.
 3. ניהול החיוב והגביה.

מבקש המעון ממלא טופס בקשה להתגורר במעון. השאלון מוזן לפי סעיפיו כשכל סעיף מסעיפיו מזכה במספר נקודות מוגדר. ועדת קבלה למעונות מקבלת את רשימת המבקשים ומחליטה מיהם הזכאים. 
לזכאים נשלח אישור שהתקבלו עם ספח של שובר פיקדון. מבקש ששילם את השובר משובץ למעון.

פירוט התוכניות לפי התחומים :

1.ניהול הפניות של מבקשי המעון :

 1. מערכת פרמטרית לבניית שאלונים לקליטת טפסי הפונים.
 2. תוכנית קליטה למבקשי המלגה ושל טפסי הפונים
 3. מחולל דו"חות על טפסי הפונים לצורך ייצור הדו"חות הנדרשים לוועדת הקבלה.
 4. הפקת שוברי תשלום פיקדון לפונים שהתקבלו.

2. שיבוץ המתקבלים למעונות :

 1. קליטת שוברי פיקדון ששולמו ושיבוץ 'המממש' למעון מסוים.
 2. דו"חות עם פרטים על המתגוררים במיונים השונים : חוגים, קבוצות, ת.ז. שם .
 3. דו"חות על מצב התפוסה של המעונות.
 4. דו"חות למקומות פנויים.
 5. מחולל דו"חות.
 6. מחולל מסמכים.

3. ניהול החיוב והגביה :

 1. ייצור אוטומטי של חיובים חודשיים לפי תאריכי התחלה וסיום התגוררות.
 2. ייצור אוטומטי של דרישות תשלום בהתאם ליתרת החוב שבכרטיס.
 3. תמיכה בגביה בהוראות קבע ובכל שאר השיטות המקובלות.
 4. תמיכה במימון ע"י מממנים.
 5. טיפול במתגוררים העוברים ממעון למעון.
 6. טיפול אוטומטי במסיימים, עם החזרת הפיקדון תוך קיזוז יתרות חובה שלא שולמו.מתבצע בהוראת קבע לחשבון הזיכוי של המתגורר.